GDPR

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH:
 
 
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez spółkę Epadia Store s.r.o,
 
Dane kontaktowe administratora danych są następujące.
 
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 
 
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 95/46/WE.
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ewidencja dokumentów danych (faktur za zakup towarów), komunikacja handlowa oraz inne działania marketingowe kierowane do Pani/Pana przez administratora.
Nie istnieje automatyczne indywidualne podejmowanie decyzji zgodnie z art. 22 rozporządzenia.
 
 
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres 3 lat, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w celu ich przetwarzania).
 
 
INNI ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 
 
Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych są Bohemiasoft s.r.o. (operator systemu Webareal ehsop), Unihost s.r.o. (administrator serwerów) i Casablanca INT (operator centrum danych), General Logistics Systems a.s., firma kurierska, która dostarcza zamówione towary.
 
 
PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE
 
Z zastrzeżeniem warunków określonych w Rozporządzeniu, mają Państwo prawo do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w dowolnym momencie. Nie ma to jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych przed wycofaniem zgody. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@epadia.sk.
Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza lub łamie przepisy Rozporządzenia, mają Państwo prawo m.in. do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 
Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania danych osobowych. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym, ani też nie stanowi jakiegokolwiek zobowiązania umownego.