Warunki handlowe

Ogólne Warunki Handlowe

Dane operatora sklepu internetowego (zwanego dalej "Usługodawcą"):
Nazwa firmy: Epadia Store s.r.o.

Adres siedziby statutowej: Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, SK

Numer identyfikacji podatkowej (REGON): 54799457

Wspólnotowy numer identyfikacji podatkowej (numer identyfikacji podatkowej UE / NIP): SK2121791518

 

Sklep internetowy prowadzony przez Epadia Store s.r.o. sprzedaje produkty sprzedawane na Słowacji wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.naturalzen.pl.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") mają zastosowanie do wszystkich usług i czynności prawnych dokonywanych za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej. Przyjmujemy zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego, poczty elektronicznej oraz telefonicznie.

Epadia Store s.r.o. oświadcza, że jest firmą zarejestrowaną na Słowacji i że posiada niezbędne licencje i warunki ustawowe do prowadzenia handlu elektronicznego i związanej z nim działalności wysyłkowej.

Poprzez złożenie zamówienia na stronie internetowej naturalzen.hu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy firmą Epadia Store s.r.o. jako usługodawcą (zwanym dalej Usługodawcą) a osobą składającą zamówienie jako klientem (zwanym dalej Klientem).

Przyjmując zamówienie, Klient akceptuje i uznaje warunki niniejszych Ogólnych Warunków Umowy za wiążące dla niego.

 

Zamówienie

Kupujący gromadzi w koszyku produkty, które chce zamówić, następnie po sprawdzeniu zawartości koszyka i ewentualnej jego modyfikacji, może wybrać pomiędzy opcjami logowania, rejestracji lub zakupu bez rejestracji poprzez naciśnięcie przycisku dalej. Następnie dane są wprowadzane/weryfikowane/zmienione i zapisywane są dane związane z zamówieniem klienta.

Język umowy: węgierski.

Następnie, po wybraniu sposobu płatności i dostawy, kupujący, zatwierdzając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, tj. z Warunkami Zakupu Epadia Store s.r.o., i że są one dla niego wiążące.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa towaru, za pośrednictwem sklepu internetowego www.naturalzen.hu, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem sklepu internetowego, drogą mailową lub telefonicznie.

Sprzedawca wyśle do nas e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, generowanym automatycznie przez system. Potwierdzenie będzie zawierało numer identyfikacyjny zamówienia. Kupujący może później skontaktować się ze sprzedającym, powołując się na ten numer identyfikacyjny. Potwierdzenie to jest jednak tylko potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez kupującego i nie oznacza, że produkt jest dostępny w magazynie.

W trakcie realizacji zamówienia sprzedający może skontaktować się z kupującym drogą mailową lub telefoniczną w celu uzgodnienia warunków dostawy. W przypadku, że sprzedający zrealizuje zamówienie kupującego zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu kupującego (np. cena określona w zamówieniu, termin dostawy itp.), sprzedający nie jest zobowiązany wysyłać do kupującego e-mail o realizacji zamówienia, lecz wystarczy, że poinformuje kupującego o terminie dostawy i innych szczegółach za pośrednictwem SMS i e-mail.

Umowa pomiędzy Kupującym a Epadia Store s.r.o. w sprawie zamówionego produktu będzie uważana za umowę pisemną, która będzie dostępna po jej zakończeniu w zakresie jej archiwizacji.

Przy każdym produkcie podana jest cena końcowa (z VAT). Cena podana przy produkcie jest ceną bez kosztów dostawy. Towar jest wysyłany i dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS. 

Dostawa i płatność

Sprzedawca dołoży starań, aby przy realizacji zamówienia dotrzymać czasu dostawy podanego na stronie internetowej w celach informacyjnych. O najwcześniejszym terminie dostawy sprzedający poinformuje kupującego e-mailem po zrealizowaniu zamówienia. W każdym przypadku sprzedający poinformuje kupującego e-mailem i SMS-em o terminie dostawy w celu zapewnienia odbioru produktów. Zamówienia są realizowane w kolejności, w jakiej wpływają do sprzedawcy. W przypadku, gdy zamówionego produktu nie ma w magazynie w momencie składania zamówienia, kupujący zostanie o tym poinformowany. 

Sposób dostawy: 

Przesyłka kurierska GLS, która zostanie dostarczona najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu wysłania. 
Klient jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia przesyłki w momencie jej odbioru oraz do potwierdzenia otrzymania paragonu lub faktury w celu potwierdzenia, że przesyłka została dostarczona w całości. Następnie sprzedawca nie jest w stanie uznać roszczeń kupującego z tytułu wad lub uszkodzeń.

Jeżeli przesyłka zostanie uszkodzona przy odbiorze, kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu przez kuriera lub sprzedawcę oraz odesłania przesyłki na koszt sprzedawcy. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje odrzucenie późniejszych roszczeń kupującego dotyczących ilości i jakości.

Kupujący zobowiązuje się do zapewnienia odbioru towaru. Jeżeli dostawa towaru nie dojdzie do skutku z winy kupującego (nieodebranie towaru we wskazanym terminie), sprzedający jest zobowiązany zwrócić kupującemu wszelkie dodatkowo poniesione koszty (np. zwrot towaru, ponowna dostawa itp.).

O ile nie uzgodniono inaczej, koszty dostawy ponosi kupujący. 

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Odbiorca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Dostawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Jeżeli w przypadku umowy o świadczenie usług rozpoczęło się wykonywanie umowy, klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn.

Okres odstąpienia/anulowania:

(a) w przypadku umowy o świadczenie usług wygasa po upływie 14 dni od daty zawarcia umowy.
(b) w przypadku umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od daty odbioru towaru przez Kupującego lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Kupującego.
(c) w przypadku dostawy kilku produktów, wygasa po upływie 14 dni od daty odbioru ostatniego produktu przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta.
d) w przypadku dostawy produktu składającego się z kilku partii lub sztuk, w dniu, w którym ostatnia partia lub sztuka zostanie odebrana przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta.
(e) w przypadku umowy o regularną dostawę towarów w określonym terminie, wygasa po upływie 14 dni od daty odbioru pierwszego towaru przez Klienta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta.
Jeżeli Klient chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy/anulowania, musi przesłać wyraźne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy/anulowania (np. pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres: ( Epadia Store s.r.o. Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, SK).

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY_1

 

Sklep internetowy

Przed wysłaniem zamówienia klient zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi warunkami sprzedaży i reklamacji. Składając zamówienie online, kupujący jest zobowiązany wobec sprzedającego. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone sprzedającemu przez niewłaściwe korzystanie ze sklepu internetowego. 

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ewentualnych awarii technicznych sieci internetowej, ewentualnego wadliwego działania urządzeń komunikacyjnych, wadliwego działania jakiegokolwiek oprogramowania lub programu, ewentualnych awarii technicznych.

 

Postanowienia końcowe

W odniesieniu do tego stosunku prawnego nie istnieje żaden kodeks postępowania, a Usługodawca nie poddaje się regulacji takiego kodeksu.

Ponadto Sprzedający jest uprawniony do zmiany i modyfikacji ceny produktów oraz warunków dostawy.
Zmiany obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie sklepu internetowego naturalzen.hu.

Dla danego zamówienia obowiązują ogólne warunki obowiązujące w momencie składania zamówienia.

Jeżeli sprzedający i kupujący zawrą indywidualną umowę na zakup produktu, niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim indywidualna umowa nie zawiera żadnych innych postanowień.

Jeżeli Kupujący ma jakiekolwiek problemy lub spory z Dostawcą, powinien skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta w celu szybkiego rozpatrzenia reklamacji, nasza firma dąży do rozwiązania wszystkich takich spraw.

 

Polityka reklamacji

Prawo do gwarancji

Gwarancja może być oparta na umowie, ale w przypadku niektórych produktów i towarów obowiązkowa gwarancja (zwana często rękojmią) wynika z przepisów prawa. Obowiązkowa gwarancja na niektóre trwałe dobra konsumpcyjne jest przewidziana w dekrecie rządowym 151/2003 (22.IX.2003). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, obowiązek udzielenia gwarancji oraz odpowiedzialność za dostarczenie części zamiennych spoczywa na dystrybutorze produktu. Bilet gwarancyjny, a w przypadku jego braku paragon otrzymany w momencie zakupu, jest wystarczający do rozpoczęcia procedury gwarancyjnej. Nieprawidłowe wystawienie karnetu gwarancyjnego lub niedostarczenie go nabywcy nie ma wpływu na ważność zobowiązania gwarancyjnego. 

W przypadku wykrycia wady w zakupionym produkcie, kupujący ma prawo do jej reklamacji. Aby towar mógł zostać prawidłowo oceniony, musi być czysty i kompletny, zgodnie z normami higieny. Oprócz warunków ogólnych, nabywca musi przestrzegać warunków podanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w opisie, używać produktu zgodnie z jego okresem użytkowania. 

Jak i gdzie złożyć skargę?

Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres info@naturalzen.pl lub pocztą.

 

Procedura reklamacji produktu

Jeśli chcesz zwrócić produkt, prosimy o powiadomienie naszego działu obsługi klienta, a dział obsługi klienta poinformuje Cię o dalszych krokach w celu wymiany. Prosimy o dołączenie do odsyłanej paczki wypełnionego formularza reklamacyjnego. Po otrzymaniu przesyłki, dokonamy wymiany lub zwrotu pieniędzy tak szybko jak to możliwe.

Odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedający jest odpowiedzialny za jakość sprzedanych towarów, ich wydajność, sposób ich użycia, sposób, w jaki są one ogólnie wymagane, sposób, w jaki są one wymagane przez sprzedającego lub kupującego, sposób, w jaki spełniają one wymagania, specyfikacje, określoną ilość i cele, dla których są one wskazane przez sprzedającego lub dla których są one używane. 

Sprzedawca odpowiada za wady, które ujawnią się po otrzymaniu towaru i w okresie gwarancji. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeśli:

- szkoda została spowodowana przez samego kupującego
- kupujący wiedział o szkodzie przed zakupem
- termin ważności towarów upłynął
- szkoda była powodem obniżenia ceny towarów
- wystąpiła w okresie gwarancyjnym, ale była spowodowana niewłaściwym i nadmiernym użytkowaniem lub zużyciem produktu, lub wystąpiła po upływie okresu użytkowania produktu
-towary lub ich część zostały dotknięte przez kupującego lub jakąkolwiek inną osobę
Sprzedający wystawi kupującemu kartę gwarancyjną o otrzymanej reklamacji, w której poda datę otrzymania reklamacji, reklamowany towar, miejsce i czas zakupu towaru, rodzaj wady oraz cenę, za którą towar został zakupiony. Jeśli kupujący zgłosi wadę produktu, sprzedawca dokładnie przeanalizuje sprawę i podejmie decyzję natychmiast lub w bardziej skomplikowanych sytuacjach w ciągu 3 dni. 

 

Terminy wykonania skargi

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady przez okres 24 miesięcy od momentu odbioru towaru przez kupującego, chyba że na produkcie, opakowaniu produktu lub karcie gwarancyjnej zaznaczono inaczej. Jeżeli reklamacja zostanie załatwiona przez naprawę, okres gwarancji ulega przedłużeniu od dnia uznania reklamacji do dnia zakończenia naprawy, tj. do momentu, w którym kupujący jest zobowiązany odebrać towar, nawet jeśli tego nie zrobił. Jeżeli reklamacja zostanie załatwiona poprzez wymianę towaru, nowy okres gwarancyjny rozpoczyna się od dnia dostarczenia nowego towaru, tj. od momentu jego wysłania. 

Jeżeli reklamacja nie zostanie złożona w okresie gwarancyjnym, sprzedawca traci prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu odpowiedzialności. Kupujący zostanie powiadomiony o realizacji reklamacji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

 

Prawa konsumenta

W przypadku wadliwego towaru, który został zareklamowany przez konsumenta/kupującego w okresie gwarancyjnym, konsument/kupujący ma prawo do bezpłatnej naprawy wady w sposób zorganizowany i terminowy, w przypadku wad, których można było uniknąć. W przypadku wad, których nie można usunąć i które uniemożliwiają korzystanie z towaru, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub do odstąpienia od umowy i uzyskania zwrotu pieniędzy. 

Jeżeli wada może zostać usunięta, ale jej dalsze występowanie uniemożliwia konsumentowi prawidłowe korzystanie z towarów, konsument ma prawo do wymiany towarów lub do zwrotu pieniędzy. Takie same prawa przysługują mu, jeśli usterka nie nadaje się do naprawy, a reklamacja nie zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni.

W przypadku wad, których nie da się usunąć, ale które nie uniemożliwiają użytkowania produktu, klient ma prawo do optymalnego rabatu.